Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti MDT – Medical Data Transfer s.r.o

1. Úvodní ustanovení

Tyto VOP obchodní společnosti MDT – Medical Data Transfer s.r.o, se sídlem Mojžíšova 2901/17, Královo Pole,  612 00  Brno,  identifikační číslo: 28376684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 92912 (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového portálu poskytovatele. Internetový portál je poskytovatelem provozován na internetové adrese www.mdt.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní portálu“).

Poskytnutím služby se rozumí zejména zapůjčení monitorovacího zařízení včetně návodu a nezbytného příslušenství na dobu stanovenou ve smlouvě, jeho přeprava k zákazníkovi, vyhodnocení záznamů kardiologem a technická podpora během doby monitorace.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.mdt.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření smlouvy

Objednávat službu je možno následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím webového portálu na www.mdt.cz pomocí objednávkového formuláře,
 • elektronickou poštou na adrese objednavky@mdt.cz,
 • osobně v provozovně poskytovatele,
 • telefonicky.

Webové rozhraní portálu obsahuje seznam služeb nabízeného poskytovatelem zákazníkovi včetně uvedení cen jednotlivých služeb (kap. 3 obchodních podmínek). Ceny nabízených služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty  a se všemi souvisejícími poplatky. Nabídka služeb a ceny těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb umístěných na webovém rozhraní portálu jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb.

Pro objednání služby vyplní zákazník objednávkový formulář na webovém rozhraní portálu. V závislosti na tom, zda se objednávka provádí z webového rozhraní portálu pro lékaře, nebo pro pacienty se položky objednávky služeb liší. Objednávkový formulář pro pacienty obsahuje kontaktní informace, uvedení potíží a způsob úhrady. Objednávkový formulář pro lékaře obsahuje kontaktní informace, typ monitorace, délku monitorace, předpokládaný začátek monitorace a způsob úhrady.

Objednávku odešle zákazník poskytovateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel (neprodleně) po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou nebo telefonicky, a to na adresu elektronické pošty nebo telefonní číslo zákazníka uvedenou v kontaktních informacích dané objednávky.

Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty).

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky, jež je zákazníkovi sděleno telefonicky (na telefonní číslo uvedené v objednávce), nebo mu je zasláno elektronickou poštou (a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedené v dané objednávce).

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, podmínkami objednávané služby a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. (Kopii VOP obdrží zákazník jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu).

Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem smlouvu porušily (včetně obchodních podmínek).

Zákazník souhlasí při uzavírání smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

3. Cena služeb a platební podmínky

Cenu služby dle smlouvy může zákazník uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

 • Bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 1002513146/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (dále jen „účet poskytovatele“),
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce,
 • prostřednictvím složenky,
 • v hotovosti v provozovně poskytovatele na adrese Zábrdovická 2, 615 00  Brno.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena služby splatná při převzetí hotovosti. V případě bezhotovostní platby je cena služby splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je povinnost  zákazníka  uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Na základě smlouvy poskytovatel vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka nebo v papírové formě na adresu zákazníka prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Seznam poskytovaných služeb a jejich ceny

 • 24h EKG holter: 1000,- Kč,
 • 24 tlakový holter: 800,- Kč,
 • monitorace tlaku / 1 měsíc: 1210,- Kč,
 • kontinuální EKG monitorace 7 dní: 1815,- Kč,
 • kontinuální EKG monitorace 14 dní: 3630,- Kč,
 • kontinuální EKG monitorace 21 dní: 5445,- Kč,
 • EKG karta / 1 týden: 800,- Kč,
 • EKG karta / 1 měsíc: 1815,- Kč,
 • poplatek za doručení a zpětné odeslání monitorovacího zařízení: 300,- Kč,
 • monitorace pomocí hodinek AppleWatch jednorázově: 49,- Kč,
 • monitorace pomocí hodinek AppleWatch / 1 měsíc: 299,- Kč,
 • diagnostika poruch spánku (1-2 noci): 1210,- Kč,
 • konzultace/15 min: 500,- Kč.

Ceny, včetně DPH, jsou platné od 1.1.2022

4. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo kdykoli v průběhu monitorace odstoupit od smlouvy – písemně, elektronicky nebo telefonicky. Poskytovateli vzniká nárok na uhrazení odpovídající části nákladů (poštovné, elektrody, datové přenosy).

Poskytovatel má právo kdykoli odstoupit od smlouvy v případě nedodržení obchodních podmínek zákazníkem.

5. Přeprava a dodání monitorovacího zařízení

Způsob doručení zboží určuje poskytovatel, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno monitorovací zařízení (dále jen „balíček“)  doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno ve smlouvě, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním balíčku, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí balíčku od České pošty (dále jen „přepravce“ je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu balíčku a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do balíčku nemusí zákazník  balíček od přepravce převzít. Podpisem dodejky zákazník stvrzuje, že obal balíčku byl neporušen.

Další práva a povinnosti stran při přepravě balíčků mohou upravit zvláštní dodací podmínky poskytovatele, jsou-li poskytovatelem vydány

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel odpovídá zákazníkovi za to, že poskytnuté monitorovací zařízení je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad.  V případě, že monitorovací zařízení při převzetí zákazníkem není ve shodě se smlouvou, má zákazník právo na to, aby poskytovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou.

Zákazník bere na vědomí, že od okamžiku převzetí balíčku do okamžiku jeho zpětného podání přepravci po skončení doby monitorace přebírá za balíček hmotnou odpovědnost. V případě ztráty, nebo poškození monitorovacího zařízení se zákazník zavazuje uhradit poskytovateli vzniklou škodu.

Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní portálu (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Zákazník  se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní portálu.

Zákazník není oprávněn při využívání webového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní portálu. Webové rozhraní portálu  je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.

Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za průběh léčby a případné zdravotní komplikace vzniklé v průběhu monitorace. Poskytované služby nejsou určeny pro sledování pacientů se zvýšeným rizikem závažných zdravotních komplikací (např. náhlá smrt, infarkt). Doba reakce na odeslaný záznam s potenciálně závažným nálezem není garantována.

Poskytovatel nenese odpovědnost za zdravotní komplikace způsobené používáním přístroje (např. kožní reakce na elektrody).

Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé používáním přístroje.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem poskytovateli  za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném a účinném znění. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2013 a ruší předchozí znění VOP. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.