fotka_ablace laserem

LASEROVÁ KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ

Srdeční arytmie fibrilace síní je v České republice nejčastější poruchou srdečního rytmu. Samotná arytmie přímo neohrozí život pacienta, nicméně je významným rizikovým faktorem pro vznik cévní mozkové příhody, která se řadí mezi tři nejčetnější příčiny úmrtí v ČR. S nárůstem výskytu fibrilace síní u populace ve věku nad 50 let roste potřeba hledat rychlou, účinnou a bezpečnou léčbu. Dynamický vývoj technologií v oboru elektrofyziologie, konkrétně u metody katetrizační ablace, přináší nové možnosti nejen v postupu, ale i v použití energetických zdrojů. V současné době dominuje použití radiofrekvenční energie, nicméně se začínají prosazovat i jiné alternativní zdroje energie, např. kryo nebo laser. Otevírá se tedy nová éra hledání vhodné energie, která by do vyzkoušeného mechanismu léčby přinesla větší rychlost, bezpečnost a efektivitu?

Lékaři Centra kardiovaskulární péče Neuron Medical společně s technickou podporou členů týmu mezinárodního telemedicínského centra MDT provedli ve středu 26.února 2020 unikátní zákrok ablace fibrilace síní pomocí laserového paprsku. Ablační katetr se zavádí vpichem do třísla pacienta, který je během celého výkonu při vědomí. Může tak společně s lékařem sledovat průběh celého výkonu, a to pomocí speciálního endoskopu umístěného v ablačním katetru. Lékař pomocí endoskopu vizuálně kontroluje pohyb laserového paprsku přímo v srdci pacienta, může jej přizpůsobovat reálné anatomii pacienta a v neposlední řadě tak výrazně zvýšit léčebný efekt celého zákroku.

Výkon prováděný pod dohledem prof. MUDr. Petra Neužila z Nemocnice Na Homolce, který se se svým týmem podílel na vlastním vývoji katetru, je dvakrát rychlejší a minimálně stejně efektivní jako standardní ablace radiofrekvenční energií.

Centrum kardiovaskulární péče ve spolupráci s Nemocnicí Milosrdných Bratří v Brně se tak stává po Nemocnici Na Homolce druhým centrem v České republice, které tento výkon zavádí do běžné praxe.

Laserový paprsek mířící z vnitra balonkového katetru Heartlight X3 je možné účinně ovlivňovat pomocí nastavitelné energie laseru, případně se spolehnout na automatický posun paprsku při ideálním kontaktu balonku se srdeční tkání. Uváděná klinická data hovoří o vysoké (až 97 %) účinnosti ablace pomocí laserového katetru Heartlight X3, tzn. celkové elektrické izolace jednotlivé plicní žíly v levé srdeční síní, stejně jako o značném zrychlení provedení celého výkonu srdeční ablace.

Jako každá inovativní technologie, přináší i tato nové možnosti, které je třeba aplikovat do současné klinické praxe. I nadále však zůstává hlavním kritériem úspěšnosti prováděného výkonu pohodlí a bezpečnost pro pacienty s výhodou vyšší rychlosti a účinnosti na cestě k odstranění srdeční arytmie. Obrázek3