Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti MDT – Medical Data Transfer s.r.o

1. Úvodné ustanovenie

Tieto VOP obchodnej spoločnosti MDT – Medical Data Transfer s.r.o, so sídlom Zhoř u Mladé Vožice 17, PSČ 391 43, identifikačné číslo: 28376684, zapísané v obchodnom registri vedenom v Českých Budějovicích oddiel C, vložka 16597 (ďalej len „poskytovateľ“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len „zmluva“) uzatvárané medzi poskytovateľom a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „zákazník“) prostredníctvom internetového portálu poskytovateľa. Internetový portál je poskytovateľm prevádzkovaný na internetovej adrese www.mdt.cz a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie portálu“).

Poskytnutím služby sa rozumie zapožičanie monitorovacieho zariadenia vrátane návodu a potrebného príslušenstva na dobu stanovenú v zmluve, jeho preprava k zákaznikovi, vyhodnotenie záznamov kardiológom a technická podpora v priebehu doby monitorácie.

Obchodné podmienky ďálej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.mdt.cz (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

Ustanovenia odlišné od VOP je možné zjednať v zmluve. Odlišné ujednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu zákazníka preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

Znenie VOP môže poskytovateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok.

2. Uzatvorenie zmluvy

Objednávať službu je možné následujúcimi spôsobmi:

  • prostredníctvom webového portálu na www.mdt.cz pomocou objednávkového formulára
  • elektronickou poštou na adrese objednavky@mdt.cz
  • osobne v prevádzkárni poskytovateľa
  • telefonicky

Webové rozhranie portálu obsahuje zoznam služieb ponúkaných poskytovateľom zákazníkovi vrátane uvedenia cien jednotlivých služieb. Ceny ponúkaných služieb sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty  a so všetkými súvisiacimi poplatkami. Ponuka služieb a ceny týchto služieb zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované vo webovom rozhraní portálu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť poskytovateľa uzatvoriť zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky služieb umiestnených na webovom rozhraní portálu sú nezáväzné a poskytovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu ohľadom týchto služieb.

Pre objednanie služby vyplní zákazník objednávkový formulár na webovom rozhraní portálu. V závislosti na tom, či sa objednávka prevádza z webového rozhrania portálu pre lekárov alebo pre pacientov sa položky objednávky služieb líšia. Objednávkový formulár pre pacientov obsahuje kontaktné informácie, uvedenie zdravotných ťažkostí a spôsob úhrady. Objednávkový formulár pre lekárov obsahuje kontaktné informácie, typ monitorácie, dĺžku monitorácie, predpokladaný začiatok monitorácie a spôsob úhrady.

Objednávku odošle zákazník poskytovateľovi kliknutím na tlačítko „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú poskytovateľom považované za správne. Poskytovateľ (bezodkladne) po obdržaní objednávky toto obdržanie zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou alebo telefonicky, a to na adresu elektronickej pošty alebo telefónne číslo zákazníka uvedené v kontaktných informáciách danej objednávky.

Poskytovateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty).

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom vzniká doručením prijatia objednávky, ktoré je zákazníkovi oznámené telefonicky (na telefónne číslo uvedené v objednávke) alebo mu je zaslané elektronickou poštou (a to na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedené v danej objednávke).

Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, podmienkami objednávanej služby, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. (Kópiu VOP obdrží zákazník ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu).

Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom zmluvu porušili (vrátane obchodných podmienok).

Zákazník súhlasí pri uzatvorení zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady, ktoré vznikli zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám.

3. Cena služieb a platobné podmienky

Cenu služby podľa zmluvy môže zákazník uhradiť poskytovateľovi následujúcimi spôsobmi:

  • bezhotovostne prevodom na účet poskytovateľa č. 1002513146/2700, vedený u spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (ďalej len „účet poskytovateľa“);
  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom zákazníkom v objednávke;
  • prostredníctvom zloženky
  • v hotovosti v prevádzkárni poskytovateľa na adrese Ladova 5, Praha 2, 12800

V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je cena služby splatná pri prevzatí hotovosti. V prípade bezhotovostnej platby je cena služby splatná do 7 dní od uzatvorenia zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je zákazník povinný uhradiť cenu služby spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť  zákazníka uhradiť cenu služby splnená okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet poskytovateľa.

Poskytovateľ je plátcom dane z pridanej hodnoty. Na základe zmluvy poskytovateľ vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovateľ zákazníkovi po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu zákazníka alebo v papierovej forme na adresu zákazníka prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb.

Zoznam poskytovaných služieb

EPIZÓDNY ZÁZNAMNÍK S AUTOMATICKOU DETEKCIOU ARYTMIE
Loop 7 dní 50E, každý ďalší týždeň 30E

EKG HOLTER S KONTINUÁLNYM NAHRÁVANÍM A ONLINE PRENOSOM
Holter max. 7 dní (offline) 3-5 dní 40E, 7 dní 50E
Faros holter (offline) 7 dní 50E, každý ďalší týždeň 50E
Faros (online) 7 dní 60E, každý ďalší týždeň 40E
ECG Pocket (online) 7 dní 60E, každý ďalší týždeň 40E

EKG karta Vitaphone (1 mesiac) 50E
EKG karta Getemed (1 mesiac) 60E

Tlakový holter (1-2 dni) 30E
Spánková analýza, vyšetrenie spánkového apnoe (1-2 noci) 50E

4. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo kedykoľvek v priebehu monitorovania odstúpiť od zmluvy – písomne, elektronicky alebo telefonicky. Poskytovateľovi vzniká nárok na uhradenie príslušnej časti nákladov (poštovné, elektródy, dátové prenosy).

Poskytovateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržania obchodných podmienok zákazníkom.

5. Preprava a dodanie monitorovacieho zariadenia

Spôsob doručenia tovaru určuje poskytovateľ, ak to zmluva nestanovuje inak. V prípade, že je z dôvodu na strane zákazníka nutné monitorovacie zariadenie (ďalej len „balík“) doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v zmluve, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním balíku, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí balíka od Českej pošty (ďalej len „prepravca“ je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalu balíku a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do balíku nemusí zákazník balík od prepravcu prevziať. Podpisom dodajky zákazník potvrdzuje, že obal balíku bol neporušený.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave balíku môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky poskytovateľa, ak sú poskytovateľom vydané.

6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ zodpovedá zákazníkovi za to, že poskytnuté monitorovacie zariadenie je v zhode so zmluvou, hlavne, že je bez vád. V prípade, že monitorovacie zariadenie pri prevzatí zákazníkom nie je v zhode so zmluvou, má zákazník právo na to, aby poskytovateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou.

Zákazník berie na vedomie, že od okamihu prevzatia balíku do okamihu jeho spätného podania prepravcovi po skončení doby monitorovania preberá za balíček hmotnú zodpovednosť. V prípade straty alebo poškodenia monitorovacieho zariadenia sa zákazník zaväzuje uhradiť poskytovateľovi vzniknutú škodu.

Zákazník berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie portálu (vrátane fotografií) sú chránené autorským právom. Zákazník se zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie portálu.

Zákazník nie je oprávnený pri využívaní webového portálu používať mechanismy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania portálu. Webové rozhranie portálu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov poskytovateľa, a ktorý je v súlade s jeho určením.

Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

Zákazník berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za priebeh liečby a prípadné zdravotné komplikácie, ktoré vznikli v priebehu monitorovania. Poskytované služby nie sú určené pre sledovanie pacientov so zvýšeným rizikom závažných zdravotných komplikácií (napr. náhla smrť, infarkt). Doba reakcie na odoslaný záznam s potenciálne závažným nálezom nie je garantovaná.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zdravotné komplikácie spôsobené používaním prístroja (napr. kožné reakcie na elektródy).
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vznikli používaním prístroja.

7. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne zákazníkom poskytovateľovi za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, hlavne so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné.

Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so zmluvou a službami poskytovateľa na elektronickú adresu zákazníka a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení poskytovateľa na elektronickú adresu zákazníka.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2013 a rušia predošlé znenie VOP. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predošlého upozornenia.